Önümler

 • Sendust halka induktorlarynyň poroşok ýadrosy

  Sendust halka induktorlarynyň poroşok ýadrosy

  6% Al, 9% Si we 85% Fe-den öndürilen Sendust ýadrosy, esasan, demir poroşok ýadrosyny çalyşmak üçin ulanylýar, sebäbi ýadrosy tozan demirden 80% az, şonuň üçin 8kHz-den ýokary ýygylyk bilen ulanylyp bilner. Sendust ýadrosy doýma akymynyň dykyzlygy 1,05T we geçirijilik ukyby 14-den 125-e çenli. Nol magnitostriksiýa garyndysy eşidilýän ýygylyk sesini ýok etmek üçin sentusty ideal edýär.Sendust ýadrosy has gowy DC ikitaraplaýyn aýratynlyklara we iň gowy çykdajy öndürijiligine eýe.Esasan AC induktorda, çykyş induktorynda, içerki süzgüçde, güýç faktoryny düzediş induktorynda we ş.m. ulanylýar. Käbir ýagdaýlarda transformator ýadrosy hökmünde hem ulanylyp bilner.

 • Elektrik üpjünçiligini ulanmak üçin nanokristally häzirki transformator ýadrosy

  Elektrik üpjünçiligini ulanmak üçin nanokristally häzirki transformator ýadrosy

  KT ýadrosynyň geçirijiligi näçe ýokary bolsa, pes ölçeg ýalňyşlygy we has ýokary ölçeg takyklygy hemmelere mälimdir.Silikon polat CT ýadrosy pes Amper-tum ýa-da ownuk öwrüm gatnaşygy ýagdaýynda ölçeg takyklygyna laýyk bolup bilmeýär.Fe-Ni Permalloy ýadrosynyň ulanylyşy pes doýma induksiýasy we ýokary bahasy sebäpli çäklidir.Nano-kristal ýadrolar, ýokary geçirijiligi, ýokary magnitleşmegi we elektrik üpjünçiligi ulgamlary, energiýa energiýasyny ölçemek we gözegçilik ulgamlary, dinamiki ulgam, 0,2,0.2s, 0,1 takyklyk derejeli gymmatly tok transformatorlary üçin has giňden ulanylýar. röle goramak we ş.m.

   

 • Nanokristally C ýadrosy

  Nanokristally C ýadrosy

  Nanokristally materiallar ýokary doýma magnit induksiýa intensiwligi, ýokary geçirijilik, pes güýçlilik, pes ýitgi we gowy durnuklylyk, ýokary berklik, könelmek we poslama garşylyk we ş.m. ajaýyp aýratynlyklara eýedir, sebäbi nanokristally materiallar metal ýumşak magnit materiallarynda iň oňat öndürijiligi we bahasy, kremniý polatdan, premalloýdan we ferritlerden orta we ýokary ýygylykly transformator, özara induktor, induksion komponenti üçin iň oňat material bolmak üçin çalşyp biler.

 • Amorf ýumurtga demir ýadrosy

  Amorf ýumurtga demir ýadrosy

  Amorf erginleri kristal gurluşy bolmadyk metal aýna materiallardyr.Amorf-erginli ýadrolar has gowy elektrik geçirijiligini, ýokary geçirijiligini we magnit dykyzlygyny we adaty materiallardan ýasalan ýadrolardan has giň temperatura diapazonynda netijeli işlemegi üpjün edýär.Transformatorlar, induktorlar, inwertorlar, hereketlendirijiler we ýokary ýygylygy, pes ýitgini talap edýän islendik enjam üçin has kiçi, ýeňil we has köp energiýa tygşytlaýan dizaýnlar mümkindir.

 • Nanokristally ýadrolardan ýasalan umumy re boim

  Nanokristally ýadrolardan ýasalan umumy re boim

  Nanokristally ýadrolar pes ýygylykdan 30Mhz çenli ýokary ýygylyga gaty ýokary geçirijilik aýratynlygydyr.Geçirilen umumy re modeim sesini gysmak üçin EMC süzgüji hökmünde ulanmak üçin umumy re boim üçin gaty amatly.Adaty ferrit ýadrosy bilen deňeşdirilende, nanokristally ýadro ýokary induksion, gowy süzgüç täsirli, kiçi göwrüm we göwrüm, mis simiň az öwrümleri, az sarp ediş we ýokary netijelilik ýaly köp artykmaçlyga eýe.

 • Mawy Fe-Si magnit halkasy induktor ýokary güýç we ýokary tok

  Mawy Fe-Si magnit halkasy induktor ýokary güýç we ýokary tok

  DNF seriýasy demir-kremniniň güýji 6,5% kremniden (Si) durýar.Örän ýokary doýma dykyzlygy (16,000 Gauss çenli), ýokary derejeli DC öndürijiligi, ýokary energiýa saklaýyş kuwwaty we gowy temperatura durnuklylygy bilen häsiýetlendirilýär.

 • Häzirki transformatoryň C şekilli nanokristally ýadrosy

  Häzirki transformatoryň C şekilli nanokristally ýadrosy

  Nanokristally ýadrolar kristal gurluşy bolan metal aýna materiallardan ýasalýar.Bu ýadrolar ýokary geçirijilik bilen pes güýç ýitirilmegi we ýokary doýma bilen tapawutlanýar.Bu artykmaçlyklar, täze programmalar üçin beýleki esasy materiallardan has meşhur boldy.

 • Amor ýadrosy transformatorlary

  Amor ýadrosy transformatorlary

  Amor ýadrosy şuňa meňzeş metal-aýna erginlerinden ýasalýar, ýöne tötänleýin tertipleşdirilen, kristal däl gurluşlar bilen.Bu ýadrolar ýokary ýygylykda ýokary garşylygy we pes ýitgini hödürleýär.

 • Nanokristally ýadrolar öwrüji üçin EMC umumy reodeim bogun ýadrosy

  Nanokristally ýadrolar öwrüji üçin EMC umumy reodeim bogun ýadrosy

  Nanokristally lenta ýaraly ýadrolaryň artykmaçlyklary gaty pes remagnetizasiýa ýitgileri, ýokary doýma induksiýasy, şeýle hem magnitostriksiýanyň pesligi sebäpli eşidilýän aralykda pes ses derejesi.

 • Amorf kesiş ýadrosy C ýadrosy

  Amorf kesiş ýadrosy C ýadrosy

  Amorf C ýadrosy, üznüksiz elektrik üpjünçiligi (UPS), SMPS güýç faktoryny düzetmek (PFC) induktor, süzgüç induktor we ýokary ýygylykly transformator we induktor ýaly ýokary ýygylykly we pes ýitgi programmalary üçin ileri tutulýan çözgütdir.Ferrit ýadrosy bilen deňeşdirilende, amorf ýadro has giň işleýiş temperatura diapazonyna, ep-esli magnit akymyna we ýokary ýygylykly impedensiýa ep-esli ýokarydyr.Amorf kese magnit ýadrosy, döwülmezden ýa-da poslamazdan dartgynlylygyň getirýän ýokary basyşyna çydap biler.

 • Nanokristally boşluk ýadrosy

  Nanokristally boşluk ýadrosy

  Nanokristally boşluk ýadrosy, uly tok çykaryjy induktor üçin suitalbe, PFC bogulmagy, diferensial re boim, ýokary doýma akymynyň dykyzlygy, pes ýadro ýitgileri bilen zal effekt datçigi konsentratory.

 • Nanokristally gök örtükli ýadro

  Nanokristally gök örtükli ýadro

  Epoksi örtülen nanokristally ýadro, plastmassa gap bilen deňeşdirilende kiçi göwrümli.Ykjam göwrüm, az mis sim, az mis ýitirildi, energiýa tygşytlanýar, ýer tygşytlanýar.Kiçijik mis simleriň umumy re boimi, ISDN tor transformatory, tor ses süzgüji, EMC süzgüji, sürüjiniň transformatory üçin amatly.

123Indiki>>> Sahypa 1/3