Amorf garyndy demir ýadrosy nirede ulanylýar?

1. Amorf demir ýadrolary gün energiýasy, ýel energiýasy we elektrik elektronikasy, aragatnaşyk we durmuş enjamlary ýaly pudaklarda giňden ulanylýar.Esasanam soňky ýyllarda amorf C görnüşli demir ýadrosyny gün inwertorlarynda ulanmak.

Aýratynlyklary

· Dokary doýma magnit induksiýa intensiwligi - magnit ýadrosynyň göwrümini azaltmak

Gönüburçly gurluşyk - rulon ýygnamak aňsat

Coreadro açylyşy - DC ikitaraplaýyn doýgunlyga ajaýyp garşylyk

Pes ýitgi - temperaturanyň ýokarlanmagyny azaltmak (kremniý poladyň 1 / 5-1 / 10)

· Gowy durnuklylyk - -55 ~ 130 ° C uzak wagtlap işläp biler

Satokary doýma magnit induksiýa intensiwligini peseldýär;

Gönüburçly gurluş - rulon ýygnamak üçin amatly;

Coreadro açylyşy - DC ikitaraplaýyn doýgunlyga ajaýyp garşylyk;

Pes ýitgi - temperaturanyň ýokarlanmagyny azaltmak (kremniý poladyň 1/5 - 1/10);

Gowy durnuklylyk - -55-130 at uzak wagtlap işläp biler.

Programma ýerleri

Windel fotowoltaik gün inwertory

Highokary ýygylykdaky ýokary güýçli kommutatorda çykyş süzgüç reaktory

Orta we ýokary ýygylykly kommutator elektrik üpjünçiligi transformatory

Käbir üznüksiz elektrik üpjünçiliginde esasy transformator.

Şençzhenen Pourleroi Technology Co., Ltd. metal ýumşak magnit ýadroslaryny (demir esasly amorf, demir esasly nanokristally, demir-nikel erginleri we beýleki ýörite ýumşak magnit erginleri) gözleg we işläp düzmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýan kompaniýadyr.Toplumlaýyn tehnologiýa kompaniýasy.Esasan lukmançylyk enjamlary üçin ýokary ýygylykly transformatorlarda (rentgen enjamy, ultrases, gözegçilik, MRI şekillendiriş we ş.m.), täze energiýa üçin inwertorlarda (gün energiýasy, ýel energiýasy) we beýleki ýokary ýygylykly elektrik üpjünçiliginde (elektroplating elektrik üpjünçiligi) ulanylýar , induksiýa ýyladyş elektrik üpjünçiligi, kebşirleýiş elektrik üpjünçiligi) Transformatorlar, takyk ölçemek üçin gural transformatorlary, anti-elektromagnit päsgelçilik üçin süzgüç induktorlary.Kompaniýada müşderilere hünär tehniki goldawy we hyzmatlary berip biljek baý amaly ösüş tejribesi we güýçli önümçilik mümkinçilikleri bolan hünärmenler topary bar.Bütewilik, hünär ussatlygy we hyzmat biziň esasy, täzelik, ösüş we ýeňiş gazanmak biziň gözlegimizdir.

Amorf transformator

Amorf garyndy demir ýadrosy nirede ulanylýar?

2. Amorf transformator, demir ýadrosy hökmünde amorf garyndy zolakdan ýasalan demir ýadroly energiýa tygşytlaýjy transformatoryň täze görnüşidir.Amorf garyndy demir ýadro transformatorlary aç-açan energiýa tygşytlaýyş we daşky gurşawy goramak hereketlerine eýedir.Paýlaýyş torlaryny çalyşmak üçin uzak möhletli önümler bolup, işjeň wagyz edilmeli we ulanylmaly.


Iş wagty: 26-2022-nji mart