Amorf näme?

Amorf materiallardan başlalyň.Adatça adamlar gündelik durmuşda ýüzbe-ýüz bolýan iki görnüşli material bar: biri kristal material, beýlekisi amorf material.Kristal material diýilýän zat, materialyň içindäki atom tertibi belli bir kanuna eýerýär.Munuň tersine, içerki atom tertibi tertipsiz ýagdaýda bolsa, bu amorf materialdyr we içerki atom tertibi sargyt edilen umumy metal kristal materiala degişlidir.Alymlar metallar eredilende içindäki atomlaryň işjeň ýagdaýda bolandygyny anykladylar.Metal sowap başlansoň, atomlar temperaturanyň peselmegi bilen belli bir kristal kanuny boýunça haýal we tertipli tertipleşip, kristal emele getirer.Sowuklama prosesi çalt bolsa, atomlar täzeden düzülmezden ozal berkleşýär we şeýlelik bilen amorf garyndy öndürýär.Amorf erginlerini taýýarlamak çalt berkitme prosesi.Eredilen ýagdaýynda ýokary temperaturaly eredilen polat, ýokary tizlikde aýlanýan sowadyjy rulona sepilýär.Eredilen polat sekuntda millionlarça dereje çaltlyk bilen sowadylýar we 1300 ° C-de eredilen polat sekuntyň müňden birinde 200 ° C-den aşak düşýär we amorf zolak emele getirýär.

Amorf näme?

Kristal erginler bilen deňeşdirilende, amorf erginler fiziki, himiki we mehaniki häsiýetlerde ep-esli üýtgeşmeleri başdan geçirdi.Demir esasly amorf erginini mysal hökmünde alyp, ýokary doýma magnit induksiýasynyň we pes ýitginiň aýratynlyklaryna eýedir.Şeýle aýratynlyklar sebäpli amorf garyndy materiallary elektronika, awiasiýa, aerokosmos, tehnika we mikroelektronika ýaly köp ugurda giň ulanylýar.Mysal üçin, howa giňişliginde elektrik üpjünçiligi, enjamlaryň agramy peselip, ýük göterijiligi artdyrylyp bilner.Raýat güýji we elektron enjamlarynda ulanylýan elektrik üpjünçiliginiň göwrümini ep-esli azaldyp, netijeliligini ýokarlandyryp we päsgelçiliklere garşy ukyplylygy ýokarlandyryp biler.Miniatýur demir ýadrosy ISDN toplumlaýyn hyzmat sanly ulgamynda transformatorda giňden ulanylyp bilner.Amorf zolaklar supermarketlerde we kitaphanalarda ogurlyga garşy ulgamlar üçin sensor bellikleri ýasamak üçin ulanylýar.Amorf erginleriniň jadyly täsiri giň bazar perspektiwalaryna eýedir.


Iş wagty: 26-2022-nji mart