Amorf demir ýadro transformatorlarynyň Hytaýdaky ýagdaýy

Amorf garyndysy

2014-2018 Amorf garyndyly transformator senagatynyň geljegi baradaky çaklama hasabatynda 2008-nji ýyldan başlap ilkinji maglumatlary ýygnamak üçin Hytaýyň ikinji nebit böleklerini gaýtadan işleýän we paýlaýyş merkezlerine gidendigimi we “Gizlin howplar: Täzelenýän kremniý polat üçin güýç transformatorlary.Sahypa demir ”2008-nji ýylda“ Kuwwat enjamlary ”magazineurnalynyň bäşinji sanynda,“ Silikon polat demirden elektrik transformatorlaryna çenli ähmiýeti ”,“ Täzelenip bilýän kremniý polat demir ýadrosy näme?Täzelenip bilýän kremniý polatdan ýasalan demir ýadro (ýag ​​listi) ulanmagyň howpsuzlygy näme? ”Gizlin howplar "," Täzelenip bilýän kremniý polatdan ýasalan polotno näme üçin yssy "," Täzelenip bilýän kremniý polatdan ýasalan gaýtadan işlemegiň esasy paýlanylýan ýerleri we çeşmeleri, çykarylyşy, gaýtadan işleýiş usullary we demir ýadrosy "," Gaýtadan işlenen demir ýadrolardan öndürilen transformatorlar bolup bilermi? şahsyýetini kesgitlemek we tora girmek üçin rugsat almak?Identifikasiýa ulgamynda kemçilikler bar "," oba elektrik torlarynyň howpsuzlygyna üns bermegi gaty özüne çekýär "we oba elektrik torlarynda gaýtadan işlenen kremniý polat ýadrolaryny ulanmak bilen baglanyşykly beýleki taraplar bar.Bular şol döwürde transformator pudagynyň ygtyýarly edaralarynyň ünsüni özüne çekdi.Gaýtadan işlenen kremniý poladyň ikinji derejeli ulanylmagy milli zyňyndylaryň azalmagyna amatly bolsa-da, Döwlet seti transformator ýadrosyny öndürmek we gaýtadan işlemek üçin kärhanalara ikinji derejeli nebit örtüklerini ulanmagy gadagan etmek üçin transformator pudagy üçin kremniy polat ýadrolaryny ulandy.Senagatda adaty bolmadyk düzgünleri ýerine ýetirmek bilen, transformator ýadroslary üçin stresden halas ediş amallaryny geçirmek gadagandyr.Ikinji derejeli ýag örtükleriniň ulanylmagy tötänleýin gözden geçirilişde tapylsa-da, magnit induksiýasyna we kremniniň polat transformator ýadrosynyň demir ýitmegine uly täsir edýär, sebäbi kremniniň polat transformator ýadrosy kremniniň aýratynlyklaryny dikeltmek üçin stres ýeňillikleri bilen birikdirilmelidir. uzyn gyrkym we transvers gyrkym wagtynda polat (kremniý polat transvers gyrkym çyzygy hengjianxian).täsiri.

Amorf garyndyly transformatorlar, hemişe pirogyň bir bölegini almak isleýän adaty Hytaý kremniý polat transformator bazaryna ymtylýar.Amorf garyndy zolaklaryny öndürýän daşary ýurt kompaniýalary hem köp iş etdiler.Bir tarapdan, Hytaý amorf zolaklary hödürledi we amorf garyndy transformatorlarynyň önümçilik tehnologiýasy, beýleki tarapdan, Hytaýyň amorf garyndy transformator bazaryny ulanmaga we ösdürmäge işjeň gatnaşmalydyr.Amor garyndy garyndy transformatorlarynyň energiýa tygşytlaýjy täsirine ünsi jemleýän, transformator pudagynda abraýly tehnikler bilen habarlaşmak, Hytaýyň Döwlet torunyň degişli bölümlerine lobbi bermek we amorf garyndyly transformator önümleriniň ulanylmagyny işjeň ösdürmek üçin dürli mümkinçiliklerden peýdalanýan tehniki makalalar Hytaýyň amorf lenta öndürýän kärhanalarynyň ornaşdyrylmagy ýangyny ýakýar.2014-nji ýylyň üçünji we dördünji çärýeginde gönükdirilen kremniý poladyň bahasynyň ýokarlanmagy amorf garyndy transformatorlary üçin mümkinçilik döretdi.Silikon polat transformatorlary bilen amorf garyndy transformatorlarynyň arasyndaky baha tapawudy ýakyn, şonuň üçin degişli bölümleriň amorf garyndy transformatorlaryny milli tora girmegine güýçli itergi bermek üçin ýeterlik sebäpleri bar.Silikon polat transformatorlarynyň aşa köp güýji paýlaýyş transformatorlarynyň meýdanyny çalt eýeledi, adaty kremniý polat transformator pudagy diňe ýitirilen bazary synlap we dem alyp biler.


Iş wagty: 26-2022-nji mart