Nanokristally ýadro

 • Elektrik üpjünçiligini ulanmak üçin nanokristally häzirki transformator ýadrosy

  Elektrik üpjünçiligini ulanmak üçin nanokristally häzirki transformator ýadrosy

  KT ýadrosynyň geçirijiligi näçe ýokary bolsa, pes ölçeg ýalňyşlygy we has ýokary ölçeg takyklygy hemmelere mälimdir.Silikon polat CT ýadrosy pes Amper-tum ýa-da ownuk öwrüm gatnaşygy ýagdaýynda ölçeg takyklygyna laýyk bolup bilmeýär.Fe-Ni Permalloy ýadrosynyň ulanylyşy pes doýma induksiýasy we ýokary bahasy sebäpli çäklidir.Nano-kristal ýadrolar, ýokary geçirijiligi, ýokary magnitleşmegi we elektrik üpjünçiligi ulgamlary, energiýa energiýasyny ölçemek we gözegçilik ulgamlary, dinamiki ulgam, 0,2,0.2s, 0,1 takyklyk derejeli gymmatly tok transformatorlary üçin has giňden ulanylýar. röle goramak we ş.m.

   

 • Nanokristally C ýadrosy

  Nanokristally C ýadrosy

  Nanokristally materiallar ýokary doýma magnit induksiýa intensiwligi, ýokary geçirijilik, pes güýçlilik, pes ýitgi we gowy durnuklylyk, ýokary berklik, könelmek we poslama garşylyk we ş.m. ajaýyp aýratynlyklara eýedir, sebäbi nanokristally materiallar metal ýumşak magnit materiallarynda iň oňat öndürijiligi we bahasy, kremniý polatdan, premalloýdan we ferritlerden orta we ýokary ýygylykly transformator, özara induktor, induksion komponenti üçin iň oňat material bolmak üçin çalşyp biler.

 • Nanokristally ýadrolardan ýasalan umumy re boim

  Nanokristally ýadrolardan ýasalan umumy re boim

  Nanokristally ýadrolar pes ýygylykdan 30Mhz çenli ýokary ýygylyga gaty ýokary geçirijilik aýratynlygydyr.Geçirilen umumy re modeim sesini gysmak üçin EMC süzgüji hökmünde ulanmak üçin umumy re boim üçin gaty amatly.Adaty ferrit ýadrosy bilen deňeşdirilende, nanokristally ýadro ýokary induksion, gowy süzgüç täsirli, kiçi göwrüm we göwrüm, mis simiň az öwrümleri, az sarp ediş we ýokary netijelilik ýaly köp artykmaçlyga eýe.

 • Häzirki transformatoryň C şekilli nanokristally ýadrosy

  Häzirki transformatoryň C şekilli nanokristally ýadrosy

  Nanokristally ýadrolar kristal gurluşy bolan metal aýna materiallardan ýasalýar.Bu ýadrolar ýokary geçirijilik bilen pes güýç ýitirilmegi we ýokary doýma bilen tapawutlanýar.Bu artykmaçlyklar, täze programmalar üçin beýleki esasy materiallardan has meşhur boldy.

 • Nanokristally ýadrolar öwrüji üçin EMC umumy reodeim bogun ýadrosy

  Nanokristally ýadrolar öwrüji üçin EMC umumy reodeim bogun ýadrosy

  Nanokristally lenta ýaraly ýadrolaryň artykmaçlyklary gaty pes remagnetizasiýa ýitgileri, ýokary doýma induksiýasy, şeýle hem magnitostriksiýanyň pesligi sebäpli eşidilýän aralykda pes ses derejesi.

 • Nanokristally boşluk ýadrosy

  Nanokristally boşluk ýadrosy

  Nanokristally boşluk ýadrosy, uly tok çykaryjy induktor üçin suitalbe, PFC bogulmagy, diferensial re boim, ýokary doýma akymynyň dykyzlygy, pes ýadro ýitgileri bilen zal effekt datçigi konsentratory.

 • Nanokristally gök örtükli ýadro

  Nanokristally gök örtükli ýadro

  Epoksi örtülen nanokristally ýadro, plastmassa gap bilen deňeşdirilende kiçi göwrümli.Ykjam göwrüm, az mis sim, az mis ýitirildi, energiýa tygşytlanýar, ýer tygşytlanýar.Kiçijik mis simleriň umumy re boimi, ISDN tor transformatory, tor ses süzgüji, EMC süzgüji, sürüjiniň transformatory üçin amatly.

 • Nanokristally süzgüç päsgelçiliklere garşy transformator

  Nanokristally süzgüç päsgelçiliklere garşy transformator

  Nanokristally Transformator ýadrosy gaty ýokary geçirijilik, ýokary doýma induksiýasy, pes güýji, pes ýadro ýitgisi bar.Inwertor kebşirleýiş enjamlarynyň ýokary ýygylykly transformatory, gün inwertory we Kw diapazonyndaky ýokary kuwwatly transformator üçin amatly.

 • Gara plastmassa gaply material nanokristally ýadro

  Gara plastmassa gaply material nanokristally ýadro

  Nanokristally ýadrolar, bu materiallar üçin belli bir aýratynlyk berýän ýokary tehnologiýa bilen işlenip düzülen metal erginlerinden ýasalýar.Eritmek egirme usuly bilen alynýar.Önümçilik prosesi gutarandan soň, nanokristally ýadrolar amorf metal matrisada dargadylan nanometrik magnit däneleriniň arassalanan gurluşyny alýarlar.

 • Esasy öndürijiler ýokary güýçli nanokristally ýadro

  Esasy öndürijiler ýokary güýçli nanokristally ýadro

  Nanokristally ýadroslar giň ýygylykda gaty ýokary geçirijiligi görkezýär.Geçirilen umumy re modeim sesini gysmak üçin EMC süzgüji hökmünde ulanmak üçin umumy re boim üçin gaty amatly.Adaty ferrit ýadrosy bilen deňeşdirilende, nanokristally ýadro ýokary induksion, gowy süzgüç täsirli, kiçi göwrüm we göwrüm, mis simiň az öwrümleri, az sarp ediş we ýokary netijelilik ýaly köp artykmaçlyga eýe.

 • Nanokristally ýadro Nanokristally tok transformator ýadrosy

  Nanokristally ýadro Nanokristally tok transformator ýadrosy

  Transformator ýadrosynyň magnit geçirijiligi näçe gowy bolsa, ölçeg ýalňyşlygy şonça az we takyklygy şonça ýokarydyr.Pes amper öwrümleri we ownuk öwrülişikler zerur bolanda, sowuk togalanan kremniý polat ölçeg takyklygyna ýetip bilmeýär we pes doýgun magnit induksiýa we ýokary çykdajy sebäpli permalloý demir ýadrolary ulanmakda gaty çäklidir.Nanokristally erginli transformator ýadrolary ýokary geçirijilik we ýokary doýma magnit induksiýasy ýaly ajaýyp magnit häsiýetleri sebäpli takyk tok transformatorlary, nol yzygiderli tok transformatorlary, PFC, orta we ýokary ýygylykly transformatorlar ýaly elektrik enjamlarynda giňden ulanylýar.

 • Perokary geçirijilikli Nanokristally C ýadrosy

  Perokary geçirijilikli Nanokristally C ýadrosy

  Magnokary magnit induksiýa: doýma magnit induksiýasy Bs = 1.2T, bu permalloýdan iki esse we ferritden 2,5 esse köp.Demir ýadrosynyň güýç dykyzlygy 15 kWt-dan 20 kWt / kg-a ýetip bilýär.