Biz hakda

Şençzhenen Pourleroi Technology Co., Ltd.

“Şençzhenen Pourleroi Technology Co., Ltd.” amorf we nanokristally ýadrolary, iberiji ýadrosy we dürli magnit önümlerini ösdürmäge we öndürmäge borçlanýar, meselem, ýokary ýygylykly transformator, pes ýygylykly transformator, süzgüç we induktorlar we ş.m. Täze energiýanyň, elektrik ulaglarynyň we akylly set pudagynyň çalt ösmegi bilen ýyllar, kompaniýamyz bazaryň talaplaryna laýyklykda ekologiýa taýdan arassa önümleri öndürdi.Önümlerimiz fotowoltaik inwertorda, elektrik ulaglarynda, zarýad beriş üýşmesinde, demir ýol tranzitinde, akylly setde, aragatnaşyk enjamlary, gural, öý enjamlary, ýörite elektrik üpjünçiligi we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

biz hakda

Näme üçin bizi saýlamaly?

Döredileli bäri, magnit materiallary we enjamlary üçin giňişleýin çözgütleri üpjün ediji dünýäde öňdebaryjy üpjünçi bolmaga çalyşdyk.Researchokary öndürijilikli amorf we nanokristally materiallaryň we önümleriň gözlegine, ösüşine, önümçiligine, satuwyna we hyzmatyna gönükdirilen milli ýokary tehnologiýaly kärhana.Esasy önümler amorf we nanokristally lentalar, amorf we nanokristally elektron ýadrolar, kuwwat Elektron bölekleri, amorf transformator ýadrosy we elektrik geçiriji we paýlaýyş we gözegçilik enjamlary ýaly önümleriň dört kategoriýasy esasan milli energiýa tygşytlamak we daşky gurşaw ýaly strategiki ösýän pudaklara hyzmat edýär. gorag, täze materiallar, ýokary derejeli enjamlar öndürmek, täze energiýa we täze energiýa ulaglary.

Toparymyz takyk ýadrolary düzmekde baý tejribä eýedir we müşderilerimiz üçin optimal magnit çözgütleri üpjün etmek üçin bagyşlaýan müşderilerimiziň isleglerine görä dürli önümler düzülip bilner.

Geljekde çig mal öwrenmek, müşderi tehniki goldawy, daşary ýurtlarda satuwdan soňky hyzmat bilen işimizi giňelderis.Biziň maksadymyz müşderimize elmydama has gowy hyzmat etmekdir.

biz hakda (3)
biz hakda (2)
biz hakda (1)